aan de slag introductie

Teacher Research

Leraren hebben veel vragen. Toch vinden ze het heel moeilijk om een goede TR-onderzoeksvraag te formuleren. De Litmustest is een protocol waarmee ze kunnen aftoetsen of hun vraag een goede TR-onderzoeksvraag is. Via hulpvragen helpt de Litmustest om hun vraag verder te verfijnen tot een onderzoeksvraag die onderzoekbaar en relevant voor de klaspraktijk is.Een ingevulde Litmustest

Hieronder vind je een voorbeeld van een ingevulde Litmustest. Het team van studentleraren heeft hun onderzoeksvraag 2x verfijnd na het doorlopen van de Litmustest. Nadat het team de Litmustest een derde keer doorlopen had, beslisten ze dat ze een goede TR-onderzoeksvraag geformuleerd hadden (de blauwe onderzoeksvraag in onderstaand voorbeeld).


Dit TR-onderzoek kadert in het STEM-project ‘Fermenteren van brood’ voor de leerlingen van de 2e graad - 1e jaar biotechnieken.


Litmustest van team Fermenteren brood

0. Start: Mijn huidige onderzoeksvraag is:


Oospronkelijke vraag


“Zijn onze STEM-doelen haalbaar voor onze leerlingen?”

Na 1x doorlopen Litmustest


“Hoe kunnen leerlingen zelfstandiger worden bij onderzoekend leren? ”

Na 2x doorlopen Litmustest


“Kan Blended Learning ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? Hierbij focus op LPD56 - labovaardigheden en LPD59 - oplossingen voor een probleem ontwikkelen Waar moeten we op letten bij het inzetten van Blended Learning voor optimaal leereffect bij de leerlingen m.b.t. onderzoekend leren?"


1. Sluit het aan bij je interesse, waarom?


Oospronkelijke vraag

Ja, want we willen het welbevinden van de leerlingen centraal stellen. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen de STEM-doelen kunnen halen. Succeservaringen zijn belangrijk voor de leerlingen.

Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we zijn er van overtuigd dat als leerlingen zelfstandiger worden bij onderzoekend leren, ze ook meer zelfvertrouwen zullen krijgen en gemotiveerder zullen worden voor STEM. We vinden de motivatie en het welbevinden van de leerlingen erg belangrijk.

Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, idem als bij 1x doorlopen van de Litmustest.


2. Verbetert het het leren van de lln.? Leg uit.


Oospronkelijke vraag

In eerste instantie willen we de leerlingen het gevoel geven dat ze de doelen kunnen halen. Hoe gemotiveerder we de leerlingen kunnen krijgen, hoe soepeler het leerproces zal vorderen.

Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, de leerlingen worden beter in onderzoekend leren.

Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, leerlingen worden zelfstandiger.


3. Is het een vraag waarvan je het antwoord nog niet kent?


Oospronkelijke vraag

Ja, want we kennen onze leerlingen nog niet. We kennen hun niveau niet, ook niet hoe gemotiveerd ze zijn voor STEM.

Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we kennen de leerlingen nog niet. We weten niet hoe goed/zelfstandig ze zijn in onderzoekend leren.

Na 2x doorlopen Litmustest

Ja.


4. Is het een vraag over je eigen lespraktijk?


Oospronkelijke vraag

Ja, want indien we merken dat de leerlingen obstakels ervaren, kunnen we hierin aanpassen en bijsturen. (bv. instructiekaarten bij proefjes).

Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, want indien we merken dat de leerlingen obstakels ervaren, kunnen we hierin aanpassen en bijsturen. (bv. instructiekaarten bij proefjes).

Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, het is bovendien interessant om na te gaan in welke mate Blended Learning kan helpen om leerlingen te coachen (via instructiefilmpjes, instructieskaarten).


5. Is de vraag concreet?


Oospronkelijke vraag

Nog niet concreet genoeg, want STEM-doelen zijn erg breed. We kunnen beter focussen op een bepaald aspect van STEM. We zullen kiezen voor ‘onderzoekend leren’.

Na 1x doorlopen Litmustest

Onze onderzoeksvraag is al concreter maar nog niet concreet genoeg. ‘Hoe’ blijft vaag. We kunnen beter focussen op specifieke werkvormen die zelfstandig leren stimuleren. We zullen kiezen voor Blended learning.

Na 2x doorlopen Litmustest

Ja.


6. Is de vraag onderzoekbaar?


Oospronkelijke vraag

Ja, we zouden ons kunnen focussen op de zelfreflecties van de leerlingen, de (klas)gesprekken en metacognitieve vaardigheden van de leerlingen.

Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we kunnen leerlingen observeren en/of interviewen tijdens het onderzoekend leren. We zullen ook zoeken naar een gepaste evaluatievorm voor het onderzoekend leren.

Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, idem als bij 1x doorlopen van de Litmustest.


7. Draagt het antwoord op de vraag bij tot de verbetering van de lespraktijk?


Oospronkelijke vraag

Ja, we kunnen leren hoe we de leerlingen moeten bijsturen bij obstakels. We kunnen ook informatie krijgen over hoe we de leerlingenbundel kunnen aanpassen.

Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we kunnen leren hoe we leerlingen moeten bijsturen bij obstakels tijdens het proces van onderzoekend leren. We kunnen ook informatie krijgen over hoe we de leerlingenbundel kunnen aanpassen. We kunnen ook iets leren over hoe we best evalueren.

Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, zie antwoord bij 1x doorlopen van de Litmustest. We kunnen bovendien iets bijleren over hoe we Blended Learning optimaal kunnen inzetten.


8. Conclusie: Schrijf de aangepaste versie van je vraag hier


Oospronkelijke vraag


“Zijn onze STEM-doelen haalbaar voor onze leerlingen?”

Na 1x doorlopen Litmustest


“Hoe kunnen leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? ”

Na 2x doorlopen Litmustest


"Kan Blended Learning ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? Hierbij focus op LPD56 - labovaardigheden en LPD59 - oplossingen voor een probleem ontwikkelen Waar moeten we op letten bij het inzetten van Blended Learning voor optimaal leereffect bij de leerlingen m.b.t. onderzoekend leren?"
Om de Teacher Research-onderzoeksvraag te beantwoorden, hebben leraren data nodig. Om de betrouwbaarheid van de verzamelde data te verhogen, moeten de data op zijn minst op 3 verschillende manieren verzameld worden.
Verzamelde dataBinnen het project ‘Fermenteren van brood’ voor leerlingen van de 2e graad - 1e jaar biotechnieken kozen de studentleraren voor volgende PI-onderzoeksvraag:

 
"Kan Blended Learning ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? "
Hierbij focus op LPD56 – labovaardigheden en LPD59 – oplossingen voor een probleem ontwikkelen.
Waar moeten we op letten bij het inzetten van Blended Learning voor optimaal leereffect bij de leerlingen m.b.t. onderzoekend leren?’Conclusies op basis van de verzamelde data

Data

Klik op een link voor meer info.
Onderzoekende school

Binnen OS?! gaat er heel wat aandacht naar de beginsituatie-analyse als eerste deelstap van het vooronderzoek binnen de onderzoekscyclus. Een goed onderzoeksproces kan immers pas plaatsvinden wanneer de beginsituatie van de school goed in kaart gebracht wordt en dit liefst ook vanuit verschillende perspectieven.
Zonder deze verkenningsfase wordt het in de volgende stap erg moeilijk om een goede, haalbare onderzoeksvraag te formuleren.


In deze fase wordt er getracht een goed beeld te schetsen van de schoolse context, de kennis die reeds voorhanden is, de data die reeds wel en niet beschikbaar zijn. Ook belangrijk is om in deze fase af te tasten wat het draagvlak en de draagkracht binnen de school en in het onderzoeksteam is, of alle neuzen in dezelfde richting staan.Onderstaande vragen helpen richting geven aan de opstart van de onderzoekscyclus en de vormgeving van het team-overleg:

Context:

 • Welke acties werden er in het verleden op school al ondernomen rond dit probleem?
 • Op welke manier pakken we het nu aan in onze klaspraktijk?
 • Hoe ervaart iedereen het probleem?


Nulmeting:

 • Kunnen we het praktijkprobleem ook tastbaar maken?
 • Welke data zijn voorhanden om dit praktijkprobleem beter te kunnen begrijpen?
 • Welke data moeten we nog verzamelen om hier een beter zicht op te krijgen?
 • Kunnen we iemand bevragen om een beter zicht te krijgen op dit praktijkprobleem?


Doel:

 • Wat is het doel van het onderzoek?
 • Wat willen we bereiken op het einde van dit schooljaar?

Literatuuronderzoek of experten raadplegen:

 • Wat is er bekend over dit praktijkprobleem in onderzoeksliteratuur?
 • Waarover zouden we nog onderzoeksliteratuur moeten lezen?
 • Hebben we reeds expertise omtrent dit thema binnen het onderzoeksteam?


Draagvlak:

 • Is er voldoende draagvlak binnen de school om de resultaten van het onderzoek te benutten in de dagelijkse praktijk?
 • Hoe weten we dat?
TIP

De beginsituatie verkennen gebeurt klassiek in een F2F overleg, maar bepaalde onderdelen hiervan kunnen misschien wel op een ‘Blended Wijze’ aangepakt worden en achteraf besproken. Meningen en standpunten worden soms makkelijker vormgegeven als de teamleden wat tijd hebben om dit rustig te overdenken, anderen durven meer wanneer dit eerst schriftelijk kan. Ook de overlegtijd behapbaar houden kan een reden zijn om digitale tools te gebruiken voor, na of tijdens team-overleg (synchroon of asynchroon).
Het gebruik van een Padlet is hier bijvoorbeeld een mogelijke tool.
Hoe maak en deel je een Padlet?Context waarmee rekening diende worden gehouden en waarbinnen het praktijkonderzoek van het TDT uit bovenstaande padlet vorm diende worden gegeven:
Referenties

OS?! coachingstraject 2021-2022, MILO, VUB

foto’s: https://www.pexels.com/

OS?! 2021-2022, Lutgardiscollege


Het komen tot een onderzoeksvraag is een moeilijke, maar erg belangrijke stap in het praktijkgericht onderzoek.
Het stellen van een onderzoeksvraag is gebaseerd op de huidige situatie en leidt tot uitdagingen voor het hele onderzoeksteam.

In deze stap gaat het team de doelstellingen verhelderen, scherpstellen, afbakenen en concreet maken. Wat onderzoeken we wel en wat niet? Het moet duidelijk worden wat het team op het einde van het traject gerealiseerd wil zien.

  DE grote valkuil is een te grote vraag willen behandelen.
Neem de tijd om de onderzoeksvraag zo concreet mogelijk te maken!
Binnen praktijkonderzoek kunnen we 3 soorten onderzoeksvragen onderscheiden

 • Beschrijvende vragen
  • (hoe, wat, wanneer, waar, hoeveel, hoe vaak, …)
 • Explorerende vragen
  • (waarom gebeurd iets, is er een verband met, hoe kan het aangepakt worden, wat zijn geschikte stappen, …)
 • Vergelijkende vragen
  • (leidt X tot Y,…)

Bron: Harinck, 2006. Basisprincipes van praktijkonderzoek. Garant

SMART formuleren van de onderzoeksvraag

Bij het formuleren van de onderzoeksvraag hou je zoveel mogelijk rekening met het SMART-principe( ? ) (Specifiek-Meetbaar-Aanvaardbaar-Realistisch-Tijdsgebonden).

Neem hieronder een kijkje:

 • hoe de initiële onderzoeksvraag van het onderzoek rond een Blended STEM-project en motivatie de SMART-test aanvankelijk niet doorstond
 • en daarna evolueerde naar een SMART geformuleerde onderzoeksvraag
 

21/12: Eerste versie onderzoeksvraag:


“Hoe heeft een blended STEM-project invloed op leerlingen in termen van de opwekking van hun interesse over STEM, hun tevredenheid, en het bereiken van de doelstellingen/lesdoelen vergeleken met een klassiek STEM-project?”

24/01: Definitieve versie onderzoeksvraag:


“Verhoogt de toepassing van een “Blended” STEM-methodologie in een project de interesse (en motivatie) van (3e-jaars) leerlingen in STEM? /
Hoe vertalen we een contact STEM-project naar een Blended STEM-project?”

Specifiek


 • Wat willen we weten?
 • Wie is erbij betrokken?
 • Waar gaan we het doen?
 • Wat zullen we onderzoeken?
 • Waarom willen we dit bereiken?
 • Zijn begrippen helder?
 • Welke leerlingen? 3 en 4 gemixt?
 • Op school tijdens STEM project periode (8 weken)
 • Reden: zie padlet
 • Werken rond 2 luiken: motivatie en evaluatie/efficiëntie => te veel

Onvoldoende specifiek

 • 3e jaars wetenschappen
 • Op school tijdens STEM-project periode (8 weken)
 • Reden: zie padlet
 • Toespitsen op motivatie + ontwikkelen Blended STEM-project

Specifiek


Meetbaar


 • Hoe kunnen we meten of er een verandering plaatsvindt?
 • Wanneer kunnen we van een positieve verandering spreken?
 • Hebben we criteria vastgelegd?
 • Meten en vergelijken van STEM-motivatie en ideeën die leerlingen rond STEM hebben, voor en na STEM-project dmv leerlingen enquêtes zou moeten lukken;
 • 2 groepen hebben die je kan vergelijken over de impact van blended vs. klassiek/traditioneel traject kan ook

Leerwinst kwaliteitsvol meten is heel moeilijk en al zeker in combinatie met bovenstaande en het nodige ontwikkelwerk

 • Blended vs. klassiek/traditioneel traject: 2 groepen
 • Gevalideerde enquêtes rond motivatie: voor en na project
 • Observaties: fysiek + VSR
 • Mini-enquête tijdens project

Meetbaar


Aanvaardbaar


 • Is er draagvlak voor deze vraag?
 • Hoe kunnen we draagvlak vergroten?
 • Focus op 2 luiken (motivatie/interesse) is te veel
 • 2 verschillende methodologieën + ontwerpen van een Blended project → eigenlijk geen draagvlak bij kleine team

Draagvlak om methodologie voor motivatie te ontwikkelen + onderzoek naar motivatie (leerlingen kiezen systematisch niet voor STEM-project, ook niet de wetenschappers, leerkrachten begrijpen niet waarom en willen deze trend ombuigen)

Aanvaardbaar


Realistisch


 • Is het haalbaar?
 • Zijn de inspanningen de moeite waard?
 • Hoe komen we dit te weten?
 • Is dit onderzoek wel uit te voeren?
 • Niet realistisch om een blended STEM-project te ontwikkelen + kwaliteitsvolle methodologieën om zowel motivatie als leerwinst te meten te ontwikkelen en af te nemen + analyse resultaten

Onrealistisch

Het is haalbaar om zowel voor, tijdens als na de motivatie van de leerlingen te monitoren

Haalbaar


Tijdsgebonden


 • Kan dit worden verwezenlijkt op korte termijn?
 • Wanneer kunnen we beginnen?
 • Kunnen we inschatten wanneer het doel bereikt zal worden?
 • Blended project kan klaar zijn tegen paasvakantie, uitrol na paasvakantie à extra reden om de onderzoeksvraag scherper te stellen anders kan er niets gemeten en/of geanalyseerd en geëvalueerd worden.

Haalbaar om meetinstrumenten en blended project te ontwikkelen tegen de periode van het project (na paasvakantie) en het volledig af te ronden tegen einde schooljaar (uitvoeren project miv alle enquêtes en observaties)

Lukt binnen de voorziene tijdSMART tips
Referenties

OS?! coachingstraject 2021-2022, MILO, VUB

foto’s: https://www.pixabay.com


Het verzamelen van kwaliteitsvolle data is essentieel in een praktijkonderzoek op school. Elk type dataverzameling heeft zijn eigen sterktes en valkuilen.
Gelukkig bestaan er in de literatuur al heel wat erg toegankelijke sjablonen die het team van onderzoekende leraren op weg helpen.


Ontwikkel geen onderzoeksmethoden in het wilde weg!

Het opstellen van bijvoorbeeld een enquête of een observatiesjabloon vraagt wel wat voorbereidend werk en teaminput waarbij de wetenschappelijke bril dient worden opgehouden.1

Ga zeker eens kijken of er al gestandaardiseerde instrumenten rond het onderzochte thema bestaan.


2

Er valt heel wat te bekijken in een klas.
Lees je dus zeker ook even in wanneer je aan het observeren slaat zodat je weet naar welk gedrag je zal kijken en naar welk gedrag niet en wat je weergeeft in je veldnota’s.

Download de documenten i.v.m. de werkwijze voor het verzamelen van veldnota’s door een (student)leraar in de OS?! rond Blended-STEM en motivatie:
Referenties

Bron: OS?! 2021-2022

foto’s: https://www.pixabay.com


Om de betrouwbaarheid en de validiteit van het praktijkgericht onderzoek te vergroten, maken we gebruik van triangulatie.


"TRIANGULATIE is het gebruik van meerdere gegevensbronnen of verschillende invalshoeken op de onderzoeksvraag."


Triangulatie kan op 2 manieren:

 • 1 Integreren van verschillende typen informanten
   bv. zowel bevragen van ouders, leerlingen als leerkrachten over participatie op school
 • 2 Verzamelen van informatie aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden
   bv een vragenlijst bij leerkrachten en focusgroepen bij ouders
  Vaak worden hierbij kwalitatieve en kwantitatieve gegevens door elkaar gebruikt.

1 Verschillende typen informanten of "multiperspectivisme"

 • Bekijk het onderzoek niet alleen door de bril van de leerkracht
 • Betrek bij het onderzoek de leerlingen als actieve partner indien mogelijk
 • Luister en leer dankzij hun inbreng

Het is uiteindelijk voor het maximaliseren van hun onderwijskansen dat het onderzoek gebeurt ;-).
2 Verschillende onderzoeksmethodes

In de onderzoekende school rond Blended STEM en motivatie werden er verschillende onderzoeksmethodes gebruikt vanuit verschillende perspectieven. Hieronder een inzage in de onderzoeksopzet van dit team:

  Downloads

Vragenlijst voor leerlingen: nulmeting download
Vragenlijst voor leerlingen: eindmeting download
Belevingstoetsen voor leerlingen na elke les van het project download
Observaties rond leerlingengedrag tijdens het blended-STEM-project door de student-leraar die deel uitmaakte van het onderzoeksteam download

  Video-opnames

Gemaakt tijdens het uitvoeren van het Blended-STEM-project met het oog op Video Stimulated/Supported Reflection (VSR)[1] [2] [3] [4].


Intro-sessie
In een onderzoekende school rond Blended STEM en motivatie werden de leerlingen van bij het begin betrokken bij het onderzoek. Ze kregen een info-sessie waar het onderzoek werd toegelicht en ze de resultaten van de door hen uitgevoerde nulmeting te zien kregen.

De interacties tijdens de sessie werden ook gebruikt om de resultaten beter te interpreteren en om de latere eindmeting beter vorm te kunnen geven.De presentatie die tijdens deze intro-sessie werd getoond en gebruikt: download
Referenties

[1] Mccullagh, John. (2012). How can video supported reflection enhance teachers’ professional development?. Cultural Studies of Science Education. 7. 10.1007/s11422-012-9396-0.
[2] Bing Xiao & Joseph Tobin (2018) The use of video as a tool for reflection with preservice teachers, Journal of Early Childhood Teacher Education, 39:4, 328-345, DOI: 10.1080/10901027.2018.1516705
[3] Kijken doet leren: video als reflectietool
[4] Kijken doet leren: e-Pic video-instrument als reflectietool


Wanneer er voldoende data verzameld zijn? worden deze geanalyseerd met het oog op het vinden van antwoorden op de onderzoeksvraag en het trekken van conclusies.


1

Vergeet niet om de data van de nulmeting en eindmeting naast elkaar te leggen.

Een voorbeeld van 1 van de vragen bij nul-en eindmeting uit de OS?! rond Blended-STEM en motivatie.
De nulmeting werd gedaan voor aanvang van het Blended STEM-project en de eindmeting erna.
2

Het is soms relevant om de data op te splitsen in jongens en meisjes gezien de te lage instroom van meisjes in STEM-studierichtingen in het secundair en hoger onderwijs.

Een voorbeeld uit dezelfde OS?! school rond Blended-STEM en motivatie. Merk op dat het antwoord van de meisjes uit deze klas dezelfde internationale trend volgt!
Concluderen = leren

Enkele highlights uit het Blended-STEM project rond motivatie

1

Het Blended-STEM project toonde aan dat het toepassen van een thematisch Blended-STEM project in de klas de motivatie, perceptie en het zelfvertrouwen m.b.t. STEM significant had verhoogd.

Hieronder enkele data die leidden tot deze conclusie.


 • In hoeverre het zeer leerlinggerichte thema (‘Survival’) doorheen het project of de blended aanpak doorslaggevend waren, is onvoldoende uit de data te halen. Dat het project bij heeft gedragen aan de STEM-motivatie is wel duidelijk.
 • Het verhoogde STEM-zelfvertrouwen bleek bij verdere analyse vooral bij de meisjes te zijn.
 • De blended aanpak heeft alvast geen negatief effect gehad op de leerlingen, wel in tegendeel en dat is mooi meegenomen voor de leerkrachten m.b.t. de verdere vormgeving van de STEM-lessen en het leren van de leerlingen.2

Het STEM-project werd simultaan aangeboden

 • in een ‘blended vorm’ ( i ) (dus activerende werkvormen m.i.v. digitale en F2F werkvormen)
 • en in een ‘klassieke vorm’ ( i ) (activerende werkvormen, maar enkel F2F)
 • aan telkens een halve klas (12-tal leerlingen).

Beide groepen werden met dezelfde enquêtes bevraagd. Figuur 1 geeft de resultaten van één van de enquêtevragen uit de eindmeting weer.
Op zich lijken er weinig verschillen tussen beide groepen op basis van Fig.1.
Analyseren we echter de inhoud van elke les uit het project dan blijkt dat:

 • de lessen waarin er ook diende te worden ontworpen
 • en waarbij eerder technische vaardigheden dienden te worden aangeleerd en daarna ingezet
 • dit zijn lessen deel 2 en deel 4 (oranje en geel in Fig.1)
 • de leerlingen uit de Blended groep duidelijk aangaven meer te hebben geleerd in die lessen dan de leerlingen uit de klassieke groep

Een mogelijke verklaring is dat het gebruik van expertfilmpjes en video-handleidingen die op eigen ritme kunnen bekeken, herbekeken en verwerkt worden met de verwerkingsopdrachten, activerender en stimulerender is voor de leerlingen dan klassikaal kijken en daarna in een werkbundel duiken.


  Video-opnames

Deze hypothese wordt mogelijks ondersteund na analyse van de video-opnames van die lessen waar de leerlingen in de blended groep duidelijk actiever en interactiever bezig zijn met de filmpjes en opdrachten die dienden als voorbereiding op het ontwerp dan de leerlingen in de klassieke groep die passiever en onaandachtiger waren.

2 korte fragmentjes uit deel 2 rond scheidingstechnieken toepassen en ontwerpen bij waterzuivering in survivalcontext in de blended groep en in de klassieke groep:


Nuanceer!

 • Waak erover om niet te snel te veralgemenen en nuanceer de resultaten vooraleer voorbarige conclusies te trekken.
 • Reflecteer samen en bedenk dat onverwachte, tegenvallende resultaten ook tot bepaalde conclusies en reflecties kunnen leiden.Referenties

Bron: OS?! 2021-2022

foto’s: https://www.pexels.com/ en https://www.pixabay.com/


Uiteraard is het fijn wanneer er na het onderzoek een antwoord komt op de onderzoeksvraag. Toch is het geen drama indien er geen of een onvolledige conclusie is. Wel belangrijk is om de laatste fase van het praktijkgericht onderzoek, de terugkoppeling , hoe dan ook niet over te slaan en voldoende stil te staan bij het gedane onderzoek. Het is belangrijk om de onderzoekscyclus te sluiten en wie weet, misschien zelfs opnieuw te doorlopen.

 • Hoe kan de conclusie leiden tot een aanpassing of implementatie in de beroepspraktijk ter versterking van het leren van de leerlingen?
 • Onderzoeken we verder? Willen we meer te weten komen?
 • Werpen de resultaten een nieuwe onderzoeksvraag op?
 • Wat hebben we geleerd? Ook als de onderzoeksvraag (gedeeltelijk) onbeantwoord bleef zijn er zeker elementen die hebben verbaasd, inzichten die zijn verworven, ervaringen die dienen worden meegenomen


Terugkoppelen betekent ook delen. Deel de resultaten van het onderzoek met alle betrokken actoren, maar ook met de school in haar geheel. Binnen OS?! koppelen de deelnemende scholen en studenten eveneens terug naar elkaar in een slotevent.

  Video-opnames

In de onderzoekende school rond Blended STEM en motivatie werd er na het doorlopen van het Blended-STEM project ook met de leerlingen teruggeblikt. De resultaten en de vergelijking van de nul-en eindmeting werden ook naar de leerlingen teruggekoppeld.

Referenties

Bron: OS?! 2021-2022

Foto's: https://www.pixabay.com/home
aan de slag introductie

Leraren hebben veel vragen. Toch vinden ze het heel moeilijk om een goede TR-onderzoeksvraag te formuleren. De Litmustest is een protocol waarmee ze kunnen aftoetsen of hun vraag een goede TR-onderzoeksvraag is. Via hulpvragen helpt de Litmustest om hun vraag verder te verfijnen tot een onderzoeksvraag die onderzoekbaar en relevant voor de klaspraktijk is.Een ingevulde Litmustest

Hieronder vind je een voorbeeld van een ingevulde Litmustest. Het team van studentleraren heeft hun onderzoeksvraag 2x verfijnd na het doorlopen van de Litmustest. Nadat het team de Litmustest een derde keer doorlopen had, beslisten ze dat ze een goede TR-onderzoeksvraag geformuleerd hadden (de blauwe onderzoeksvraag in onderstaand voorbeeld).


Dit TR-onderzoek kadert in het STEM-project ‘Fermenteren van brood’ voor de leerlingen van de 2e graad - 1e jaar biotechnieken.


Litmustest van team Fermenteren brood

0. Start: Mijn huidige onderzoeksvraag is:


Oospronkelijke vraag

“Zijn onze STEM-doelen haalbaar voor onze leerlingen?”


Na 1x doorlopen Litmustest

“Hoe kunnen leerlingen zelfstandiger worden bij onderzoekend leren? ”


Na 2x doorlopen Litmustest

“Kan Blended Learning ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? Hierbij focus op LPD56 - labovaardigheden en LPD59 - oplossingen voor een probleem ontwikkelen Waar moeten we op letten bij het inzetten van Blended Learning voor optimaal leereffect bij de leerlingen m.b.t. onderzoekend leren?"


1. Sluit het aan bij je interesse, waarom?


Oospronkelijke vraag

Ja, want we willen het welbevinden van de leerlingen centraal stellen. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen de STEM-doelen kunnen halen. Succeservaringen zijn belangrijk voor de leerlingen.


Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we zijn er van overtuigd dat als leerlingen zelfstandiger worden bij onderzoekend leren, ze ook meer zelfvertrouwen zullen krijgen en gemotiveerder zullen worden voor STEM. We vinden de motivatie en het welbevinden van de leerlingen erg belangrijk.


Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, idem als bij 1x doorlopen van de Litmustest.


2. Verbetert het het leren van de lln.? Leg uit.


Oospronkelijke vraag

In eerste instantie willen we de leerlingen het gevoel geven dat ze de doelen kunnen halen. Hoe gemotiveerder we de leerlingen kunnen krijgen, hoe soepeler het leerproces zal vorderen.


Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, de leerlingen worden beter in onderzoekend leren.


Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, leerlingen worden zelfstandiger.

3. Is het een vraag waarvan je het antwoord nog niet kent?


Oospronkelijke vraag

Ja, want we kennen onze leerlingen nog niet. We kennen hun niveau niet, ook niet hoe gemotiveerd ze zijn voor STEM.


Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we kennen de leerlingen nog niet. We weten niet hoe goed/zelfstandig ze zijn in onderzoekend leren.


Na 2x doorlopen Litmustest

Ja.


4. Is het een vraag over je eigen lespraktijk?


Oospronkelijke vraag

Ja, want indien we merken dat de leerlingen obstakels ervaren, kunnen we hierin aanpassen en bijsturen. (bv. instructiekaarten bij proefjes).


Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, want indien we merken dat de leerlingen obstakels ervaren, kunnen we hierin aanpassen en bijsturen. (bv. instructiekaarten bij proefjes).


Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, het is bovendien interessant om na te gaan in welke mate Blended Learning kan helpen om leerlingen te coachen (via instructiefilmpjes, instructieskaarten).


5. Is de vraag concreet?


Oospronkelijke vraag

Nog niet concreet genoeg, want STEM-doelen zijn erg breed. We kunnen beter focussen op een bepaald aspect van STEM. We zullen kiezen voor ‘onderzoekend leren’.


Na 1x doorlopen Litmustest

Onze onderzoeksvraag is al concreter maar nog niet concreet genoeg. ‘Hoe’ blijft vaag. We kunnen beter focussen op specifieke werkvormen die zelfstandig leren stimuleren. We zullen kiezen voor Blended learning.


Na 2x doorlopen Litmustest

Ja.


6. Is de vraag onderzoekbaar?


Oospronkelijke vraag

Ja, we zouden ons kunnen focussen op de zelfreflecties van de leerlingen, de (klas)gesprekken en metacognitieve vaardigheden van de leerlingen.


Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we kunnen leerlingen observeren en/of interviewen tijdens het onderzoekend leren. We zullen ook zoeken naar een gepaste evaluatievorm voor het onderzoekend leren.


Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, idem als bij 1x doorlopen van de Litmustest.


7. Draagt het antwoord op de vraag bij tot de verbetering van de lespraktijk?


Oospronkelijke vraag

Ja, we kunnen leren hoe we de leerlingen moeten bijsturen bij obstakels. We kunnen ook informatie krijgen over hoe we de leerlingenbundel kunnen aanpassen.


Na 1x doorlopen Litmustest

Ja, we kunnen leren hoe we leerlingen moeten bijsturen bij obstakels tijdens het proces van onderzoekend leren. We kunnen ook informatie krijgen over hoe we de leerlingenbundel kunnen aanpassen. We kunnen ook iets leren over hoe we best evalueren.


Na 2x doorlopen Litmustest

Ja, zie antwoord bij 1x doorlopen van de Litmustest. We kunnen bovendien iets bijleren over hoe we Blended Learning optimaal kunnen inzetten.


8. Conclusie: Schrijf de aangepaste versie van je vraag hier


Oospronkelijke vraag


“Zijn onze STEM-doelen haalbaar voor onze leerlingen?”


Na 1x doorlopen Litmustest


“Hoe kunnen leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? ”


Na 2x doorlopen Litmustest


"Kan Blended Learning ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? Hierbij focus op LPD56 - labovaardigheden en LPD59 - oplossingen voor een probleem ontwikkelen Waar moeten we op letten bij het inzetten van Blended Learning voor optimaal leereffect bij de leerlingen m.b.t. onderzoekend leren?"Om de Teacher Research-onderzoeksvraag te beantwoorden, hebben leraren data nodig. Om de betrouwbaarheid van de verzamelde data te verhogen, moeten de data op zijn minst op 3 verschillende manieren verzameld worden.
Verzamelde dataBinnen het project ‘Fermenteren van brood’ voor leerlingen van de 2e graad - 1e jaar biotechnieken kozen de studentleraren voor volgende PI-onderzoeksvraag:

"Kan Blended Learning ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandiger worden bij het onderzoekend leren? "
Hierbij focus op LPD56 – labovaardigheden en LPD59 – oplossingen voor een probleem ontwikkelen.
Waar moeten we op letten bij het inzetten van Blended Learning voor optimaal leereffect bij de leerlingen m.b.t. onderzoekend leren?’Om een antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden, verzamelden de studentleraren op 5 verschillende manieren data:

Opnames van bepaalde lesonderdelen

Leraren kunnen veel leraren van het bekijken van opnames van bepaalde lesfases.

Onderstaand voorbeeld toont hoe de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan aan de hand van een filmpje.

Waarneming:
De leerlingen werken zelfstandig, zijn geconcentreerd en gemotiveerd.

Je kan hieruit besluiten dat het een goede werkvorm is om de leerlingen zelfstandig te laten werken met een filmpje.Observaties met fieldnotes van verschillende lesfases

De leraren maakten zelf o.a. de volgende observaties:

 • 1. De methodiek van ‘Flipping the classroom’ werkt niet zo goed. Verschillende leerlingen hadden de voorbereidende opdracht niet gemaakt. Belonen met punten kan hier misschien helpen.
 • 2. Een belangrijk doel van de lessenreeks was om de leerlingen zelfstandiger te leren onderzoeken. Daarom nam de ondersteuning bij de uit te voeren proeven systematisch af:
  • Proef 1: De gistproef
   Bij deze proef kregen de leerlingen het klassieke stappenplan voorgeschoteld.
  • Proef 2: Ideale suiker voor gisting
   Bij proef 2 kregen de leerlingen beperkte instructies via een poster.
  • Proef 3: Invloed van de temperatuur op gisting
   Bij deze proef kregen de leerlingen beperkte instructies via een filmpje.
  We stellen vast dat de leerlingen alle proeven goed kunnen uitvoeren en effectief steeds zelfstandiger worden in het uitvoeren van proeven.
  De methodiek van blended learning (ondersteuning via een poster of een filmpje) blijkt een goede methodiek te zijn om leerlingen zelfstandiger te maken in onderzoekend leren.
Interview met de mentor

De studentleraren namen een interview af met hun mentor om te kijken of de gebruikte methodieken bijdroegen aan het doel dat ze voor ogen hadden, nl. zorgen dat de leerlingen zelfstandiger zijn bij het onderzoeken.

Bekijk de vragenlijst van het interview

We onthouden het volgende:

 • Blended learning is een meerwaarde voor de STEM-lessen. Leerlingen leren er zelfstandiger door onderzoeken.
  Blended learning creëert verantwoordelijkheidszin bij de leerlingen
 • Tijdens het afstandsonderwijs werkte de mentor met blended technieken. Daarvoor had ze dat nog nooit gedaan. Daarna is ze het ontwikkelde blended materiaal blijven inzetten in de klas. Leerlingen kunnen op die manier zelfstandiger werken.
 • Ze merkte hierbij op dat het inzetten van blended technieken veel voorbereidingstijd vraagt. Er bestaat niet veel kant-en-klaar materiaal.
Analyse van de toetsresultaten

Leerlingen scoorden verrassend goed op de vraag over het bedenken van een onderzoek. De toets toont op die manier aan dat de aangeboden methodiek ertoe bijgedraagt dat leerlingen zelfstandiger kunnen onderzoeken. Ze zijn in staat om zelfstandig een werkwijze te bedenken.
Bekijk de volledige toets

Analyse van de ingevulde werkbundels

De lesbundels waren vaak onvolledig aangevuld. Ook de nauwkeurigheid liet veel te wensen over. Actieve ondersteuning van de leraar bij het noteren is dus noodzakelijk
Conclusies op basis van de verzamelde dataZelfstandig onderzoeken

Om de leerlingen te leren onderzoeken, werden verschillende methodieken gebruikt:

 • het klassieke stappenplan,
 • beperkte ondersteuning via een poster,
 • ondersteuning via een filmpje.

Blended methodieken (filmpje, poster) blijken de leerlingen effectief te stimuleren in hun zelfstandigheid. We zien dat de leerlingen voor zowel LPD56 – labovaardigheden als voor LPD59 – Oplossingen voor een probleem ontwikkelen een niveau stijgen (zie figuren).

Op het einde van de lessenreeks konden de leerlingen zelf, zonder ondersteuning, een werkwijze bedenken om een onderzoekje tot een goed einde te brengen. Dat wordt bevestigd door onze eigen observaties, de mentor en de toetsresultaten.
Thuisopdrachten en flipping the classroom

Je kan leerlingen thuisopdrachten meegeven, maar het is belangrijk dat de taken in de klas ingeleid worden. Anders zijn er meerdere leerlingen die de taak niet maken.

Een zuiver ‘flipping the classroom’ waar leerlingen eerst volledig zelfstandig een deeltje leerstof doornemen om daarna in de klas verder te werken, is dus geen goede werkvorm voor deze klas. Belonen met punten zou eventueel kunnen helpen.

Notities nemen

Leerlingen groeien in zelfstandigheid mits het inzetten van gepaste (blended) werkvormen, maar het nemen van notities is hierbij een aandachtspunt.

 • Werkbundels zijn vaak onvolledig ingevuld. Zelfstandig notities nemen is moeilijk.
 • Als er notities genomen worden, zijn ze vaak onnauwkeurig.

Het zou een onderzoeksvraag voor een volgende TR-cyclus kunnen zijn:
‘Hoe stimuleren we leerlingen bij het zelfstandig werken tot het nemen van volledige en correcte notities?’


Binnen OS?! gaat er heel wat aandacht naar de beginsituatie-analyse als eerste deelstap van het vooronderzoek binnen de onderzoekscyclus. Een goed onderzoeksproces kan immers pas plaatsvinden wanneer de beginsituatie van de school goed in kaart gebracht wordt en dit liefst ook vanuit verschillende perspectieven.
Zonder deze verkenningsfase wordt het in de volgende stap erg moeilijk om een goede, haalbare onderzoeksvraag te formuleren.


In deze fase wordt er getracht een goed beeld te schetsen van de schoolse context, de kennis die reeds voorhanden is, de data die reeds wel en niet beschikbaar zijn. Ook belangrijk is om in deze fase af te tasten wat het draagvlak en de draagkracht binnen de school en in het onderzoeksteam is, of alle neuzen in dezelfde richting staan.Onderstaande vragen helpen richting geven aan de opstart van de onderzoekscyclus en de vormgeving van het team-overleg:

Context:

 • Welke acties werden er in het verleden op school al ondernomen rond dit probleem?
 • Op welke manier pakken we het nu aan in onze klaspraktijk?
 • Hoe ervaart iedereen het probleem?


Nulmeting:

 • Kunnen we het praktijkprobleem ook tastbaar maken?
 • Welke data zijn voorhanden om dit praktijkprobleem beter te kunnen begrijpen?
 • Welke data moeten we nog verzamelen om hier een beter zicht op te krijgen?
 • Kunnen we iemand bevragen om een beter zicht te krijgen op dit praktijkprobleem?


Doel:

 • Wat is het doel van het onderzoek?
 • Wat willen we bereiken op het einde van dit schooljaar?


Literatuuronderzoek of experten raadplegen:

 • Wat is er bekend over dit praktijkprobleem in onderzoeksliteratuur?
 • Waarover zouden we nog onderzoeksliteratuur moeten lezen?
 • Hebben we reeds expertise omtrent dit thema binnen het onderzoeksteam?


Draagvlak:

 • Is er voldoende draagvlak binnen de school om de resultaten van het onderzoek te benutten in de dagelijkse praktijk?
 • Hoe weten we dat?
TIP

De beginsituatie verkennen gebeurt klassiek in een F2F overleg, maar bepaalde onderdelen hiervan kunnen misschien wel op een ‘Blended Wijze’ aangepakt worden en achteraf besproken. Meningen en standpunten worden soms makkelijker vormgegeven als de teamleden wat tijd hebben om dit rustig te overdenken, anderen durven meer wanneer dit eerst schriftelijk kan. Ook de overlegtijd behapbaar houden kan een reden zijn om digitale tools te gebruiken voor, na of tijdens team-overleg (synchroon of asynchroon).
Het gebruik van een Padlet is hier bijvoorbeeld een mogelijke tool.
Hoe maak en deel je een Padlet?Context waarmee rekening diende worden gehouden en waarbinnen het praktijkonderzoek van het TDT uit bovenstaande padlet vorm diende worden gegeven:
Referenties

OS?! coachingstraject 2021-2022, MILO, VUB

foto’s: https://www.pexels.com/

OS?! 2021-2022, Lutgardiscollege


Het komen tot een onderzoeksvraag is een moeilijke, maar erg belangrijke stap in het praktijkgericht onderzoek.
Het stellen van een onderzoeksvraag is gebaseerd op de huidige situatie en leidt tot uitdagingen voor het hele onderzoeksteam.

In deze stap gaat het team de doelstellingen verhelderen, scherpstellen, afbakenen en concreet maken. Wat onderzoeken we wel en wat niet? Het moet duidelijk worden wat het team op het einde van het traject gerealiseerd wil zien.

  DE grote valkuil is een te grote vraag willen behandelen.
Neem de tijd om de onderzoeksvraag zo concreet mogelijk te maken!
Binnen praktijkonderzoek kunnen we 3 soorten onderzoeksvragen onderscheiden

 • Beschrijvende vragen
  • (hoe, wat, wanneer, waar, hoeveel, hoe vaak, …)
 • Explorerende vragen
  • (waarom gebeurd iets, is er een verband met, hoe kan het aangepakt worden, wat zijn geschikte stappen, …)
 • Vergelijkende vragen
  • (leidt X tot Y,…)

Bron: Harinck, 2006. Basisprincipes van praktijkonderzoek. Garant

SMART formuleren van de onderzoeksvraag

Bij het formuleren van de onderzoeksvraag hou je zoveel mogelijk rekening met het SMART-principe( ? ) (Specifiek-Meetbaar-Aanvaardbaar-Realistisch-Tijdsgebonden).

Neem hieronder een kijkje:

 • hoe de initiële onderzoeksvraag van het onderzoek rond een Blended STEM-project en motivatie de SMART-test aanvankelijk niet doorstond
 • en daarna evolueerde naar een SMART geformuleerde onderzoeksvraag
 

21/12: Eerste versie onderzoeksvraag:


“Hoe heeft een blended STEM-project invloed op leerlingen in termen van de opwekking van hun interesse over STEM, hun tevredenheid, en het bereiken van de doelstellingen/lesdoelen vergeleken met een klassiek STEM-project?”

24/01: Definitieve versie onderzoeksvraag:


“Verhoogt de toepassing van een “Blended” STEM-methodologie in een project de interesse (en motivatie) van (3e-jaars) leerlingen in STEM? /
Hoe vertalen we een contact STEM-project naar een Blended STEM-project?”

Specifiek


 • Wat willen we weten?
 • Wie is erbij betrokken?
 • Waar gaan we het doen?
 • Wat zullen we onderzoeken?
 • Waarom willen we dit bereiken?
 • Zijn begrippen helder?
 • Welke leerlingen? 3 en 4 gemixt?
 • Op school tijdens STEM project periode (8 weken)
 • Reden: zie padlet
 • Werken rond 2 luiken: motivatie en evaluatie/efficiëntie => te veel

Onvoldoende specifiek

 • 3e jaars wetenschappen
 • Op school tijdens STEM-project periode (8 weken)
 • Reden: zie padlet
 • Toespitsen op motivatie + ontwikkelen Blended STEM-project

Specifiek


Meetbaar


 • Hoe kunnen we meten of er een verandering plaatsvindt?
 • Wanneer kunnen we van een positieve verandering spreken?
 • Hebben we criteria vastgelegd?
 • Meten en vergelijken van STEM-motivatie en ideeën die leerlingen rond STEM hebben, voor en na STEM-project dmv leerlingen enquêtes zou moeten lukken;
 • 2 groepen hebben die je kan vergelijken over de impact van blended vs. klassiek/traditioneel traject kan ook

Leerwinst kwaliteitsvol meten is heel moeilijk en al zeker in combinatie met bovenstaande en het nodige ontwikkelwerk

 • Blended vs. klassiek/traditioneel traject: 2 groepen
 • Gevalideerde enquêtes rond motivatie: voor en na project
 • Observaties: fysiek + VSR
 • Mini-enquête tijdens project

Meetbaar


Aanvaardbaar


 • Is er draagvlak voor deze vraag?
 • Hoe kunnen we draagvlak vergroten?
 • Focus op 2 luiken (motivatie/interesse) is te veel
 • 2 verschillende methodologieën + ontwerpen van een Blended project → eigenlijk geen draagvlak bij kleine team

Draagvlak om methodologie voor motivatie te ontwikkelen + onderzoek naar motivatie (leerlingen kiezen systematisch niet voor STEM-project, ook niet de wetenschappers, leerkrachten begrijpen niet waarom en willen deze trend ombuigen)

Aanvaardbaar


Realistisch


 • Is het haalbaar?
 • Zijn de inspanningen de moeite waard?
 • Hoe komen we dit te weten?
 • Is dit onderzoek wel uit te voeren?
 • Niet realistisch om een blended STEM-project te ontwikkelen + kwaliteitsvolle methodologieën om zowel motivatie als leerwinst te meten te ontwikkelen en af te nemen + analyse resultaten

Onrealistisch

Het is haalbaar om zowel voor, tijdens als na de motivatie van de leerlingen te monitoren

Haalbaar


Tijdsgebonden


 • Kan dit worden verwezenlijkt op korte termijn?
 • Wanneer kunnen we beginnen?
 • Kunnen we inschatten wanneer het doel bereikt zal worden?
 • Blended project kan klaar zijn tegen paasvakantie, uitrol na paasvakantie à extra reden om de onderzoeksvraag scherper te stellen anders kan er niets gemeten en/of geanalyseerd en geëvalueerd worden.

Haalbaar om meetinstrumenten en blended project te ontwikkelen tegen de periode van het project (na paasvakantie) en het volledig af te ronden tegen einde schooljaar (uitvoeren project miv alle enquêtes en observaties)

Lukt binnen de voorziene tijdSMART tips
Referenties

OS?! coachingstraject 2021-2022, MILO, VUB

foto’s: https://www.pixabay.com


Het verzamelen van kwaliteitsvolle data is essentieel in een praktijkonderzoek op school. Elk type dataverzameling heeft zijn eigen sterktes en valkuilen.
Gelukkig bestaan er in de literatuur al heel wat erg toegankelijke sjablonen die het team van onderzoekende leraren op weg helpen.


Ontwikkel geen onderzoeksmethoden in het wilde weg!

Het opstellen van bijvoorbeeld een enquête of een observatiesjabloon vraagt wel wat voorbereidend werk en teaminput waarbij de wetenschappelijke bril dient worden opgehouden.1

Ga zeker eens kijken of er al gestandaardiseerde instrumenten rond het onderzochte thema bestaan.


2

Er valt heel wat te bekijken in een klas.
Lees je dus zeker ook even in wanneer je aan het observeren slaat zodat je weet naar welk gedrag je zal kijken en naar welk gedrag niet en wat je weergeeft in je veldnota’s.

Download de documenten i.v.m. de werkwijze voor het verzamelen van veldnota’s door een (student)leraar in de OS?! rond Blended-STEM en motivatie:
Referenties

Bron: OS?! 2021-2022

foto’s: https://www.pixabay.com


Om de betrouwbaarheid en de validiteit van het praktijkgericht onderzoek te vergroten, maken we gebruik van triangulatie.


"TRIANGULATIE is het gebruik van meerdere gegevensbronnen of verschillende invalshoeken op de onderzoeksvraag."


Triangulatie kan op 2 manieren:

 • 1 Integreren van verschillende typen informanten
   bv. zowel bevragen van ouders, leerlingen als leerkrachten over participatie op school
 • 2 Verzamelen van informatie aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden
   bv een vragenlijst bij leerkrachten en focusgroepen bij ouders
  Vaak worden hierbij kwalitatieve en kwantitatieve gegevens door elkaar gebruikt.

1 Verschillende typen informanten of "multiperspectivisme"

 • Bekijk het onderzoek niet alleen door de bril van de leerkracht
 • Betrek bij het onderzoek de leerlingen als actieve partner indien mogelijk
 • Luister en leer dankzij hun inbreng

Het is uiteindelijk voor het maximaliseren van hun onderwijskansen dat het onderzoek gebeurt ;-).
2 Verschillende onderzoeksmethodes

In de onderzoekende school rond Blended STEM en motivatie werden er verschillende onderzoeksmethodes gebruikt vanuit verschillende perspectieven. Hieronder een inzage in de onderzoeksopzet van dit team:

  Downloads

Vragenlijst voor leerlingen: nulmeting download
Vragenlijst voor leerlingen: eindmeting download
Belevingstoetsen voor leerlingen na elke les van het project download
Observaties rond leerlingengedrag tijdens het blended-STEM-project door de student-leraar die deel uitmaakte van het onderzoeksteam download

  Video-opnames

Gemaakt tijdens het uitvoeren van het Blended-STEM-project met het oog op Video Stimulated/Supported Reflection (VSR)[1] [2] [3] [4].


een videofragmentje uit een digitale STEM-les, binnen het ‘Survival’ thema, rond eetbare planten

Intro-sessie
In een onderzoekende school rond Blended STEM en motivatie werden de leerlingen van bij het begin betrokken bij het onderzoek. Ze kregen een info-sessie waar het onderzoek werd toegelicht en ze de resultaten van de door hen uitgevoerde nulmeting te zien kregen.

De interacties tijdens de sessie werden ook gebruikt om de resultaten beter te interpreteren en om de latere eindmeting beter vorm te kunnen geven.De presentatie die tijdens deze intro-sessie werd getoond en gebruikt: download
Referenties

[1] Mccullagh, John. (2012). How can video supported reflection enhance teachers’ professional development?. Cultural Studies of Science Education. 7. 10.1007/s11422-012-9396-0.
[2] Bing Xiao & Joseph Tobin (2018) The use of video as a tool for reflection with preservice teachers, Journal of Early Childhood Teacher Education, 39:4, 328-345, DOI: 10.1080/10901027.2018.1516705
[3] Kijken doet leren: video als reflectietool
[4] Kijken doet leren: e-Pic video-instrument als reflectietool


Wanneer er voldoende data verzameld zijn? worden deze geanalyseerd met het oog op het vinden van antwoorden op de onderzoeksvraag en het trekken van conclusies.


1

Vergeet niet om de data van de nulmeting en eindmeting naast elkaar te leggen.

Een voorbeeld van 1 van de vragen bij nul-en eindmeting uit de OS?! rond Blended-STEM en motivatie.
De nulmeting werd gedaan voor aanvang van het Blended STEM-project en de eindmeting erna.
2

Het is soms relevant om de data op te splitsen in jongens en meisjes gezien de te lage instroom van meisjes in STEM-studierichtingen in het secundair en hoger onderwijs.

Een voorbeeld uit dezelfde OS?! school rond Blended-STEM en motivatie. Merk op dat het antwoord van de meisjes uit deze klas dezelfde internationale trend volgt!
Concluderen = leren

Enkele highlights uit het Blended-STEM project rond motivatie

1

Het Blended-STEM project toonde aan dat het toepassen van een thematisch Blended-STEM project in de klas de motivatie, perceptie en het zelfvertrouwen m.b.t. STEM significant had verhoogd.

Hieronder enkele data die leidden tot deze conclusie.


 • In hoeverre het zeer leerlinggerichte thema (‘Survival’) doorheen het project of de blended aanpak doorslaggevend waren, is onvoldoende uit de data te halen. Dat het project bij heeft gedragen aan de STEM-motivatie is wel duidelijk.
 • Het verhoogde STEM-zelfvertrouwen bleek bij verdere analyse vooral bij de meisjes te zijn.
 • De blended aanpak heeft alvast geen negatief effect gehad op de leerlingen, wel in tegendeel en dat is mooi meegenomen voor de leerkrachten m.b.t. de verdere vormgeving van de STEM-lessen en het leren van de leerlingen.2

Het STEM-project werd simultaan aangeboden

 • in een ‘blended vorm’ ( i ) (dus activerende werkvormen m.i.v. digitale en F2F werkvormen)
 • en in een ‘klassieke vorm’ ( i ) (activerende werkvormen, maar enkel F2F)
 • aan telkens een halve klas (12-tal leerlingen).

Beide groepen werden met dezelfde enquêtes bevraagd. Figuur 1 geeft de resultaten van één van de enquêtevragen uit de eindmeting weer.
Op zich lijken er weinig verschillen tussen beide groepen op basis van Fig.1.
Analyseren we echter de inhoud van elke les uit het project dan blijkt dat:

 • de lessen waarin er ook diende te worden ontworpen
 • en waarbij eerder technische vaardigheden dienden te worden aangeleerd en daarna ingezet
 • dit zijn lessen deel 2 en deel 4 (oranje en geel in Fig.1)
 • de leerlingen uit de Blended groep duidelijk aangaven meer te hebben geleerd in die lessen dan de leerlingen uit de klassieke groep

Een mogelijke verklaring is dat het gebruik van expertfilmpjes en video-handleidingen die op eigen ritme kunnen bekeken, herbekeken en verwerkt worden met de verwerkingsopdrachten, activerender en stimulerender is voor de leerlingen dan klassikaal kijken en daarna in een werkbundel duiken.


  Video-opnames

Deze hypothese wordt mogelijks ondersteund na analyse van de video-opnames van die lessen waar de leerlingen in de blended groep duidelijk actiever en interactiever bezig zijn met de filmpjes en opdrachten die dienden als voorbereiding op het ontwerp dan de leerlingen in de klassieke groep die passiever en onaandachtiger waren.

2 korte fragmentjes uit deel 2 rond scheidingstechnieken toepassen en ontwerpen bij waterzuivering in survivalcontext in de blended groep en in de klassieke groep:


Nuanceer!

 • Waak erover om niet te snel te veralgemenen en nuanceer de resultaten vooraleer voorbarige conclusies te trekken.
 • Reflecteer samen en bedenk dat onverwachte, tegenvallende resultaten ook tot bepaalde conclusies en reflecties kunnen leiden.Referenties

Bron: OS?! 2021-2022

foto’s: https://www.pexels.com/ en https://www.pixabay.com/


Uiteraard is het fijn wanneer er na het onderzoek een antwoord komt op de onderzoeksvraag. Toch is het geen drama indien er geen of een onvolledige conclusie is. Wel belangrijk is om de laatste fase van het praktijkgericht onderzoek, de terugkoppeling , hoe dan ook niet over te slaan en voldoende stil te staan bij het gedane onderzoek. Het is belangrijk om de onderzoekscyclus te sluiten en wie weet, misschien zelfs opnieuw te doorlopen.

 • Hoe kan de conclusie leiden tot een aanpassing of implementatie in de beroepspraktijk ter versterking van het leren van de leerlingen?
 • Onderzoeken we verder? Willen we meer te weten komen?
 • Werpen de resultaten een nieuwe onderzoeksvraag op?
 • Wat hebben we geleerd? Ook als de onderzoeksvraag (gedeeltelijk) onbeantwoord bleef zijn er zeker elementen die hebben verbaasd, inzichten die zijn verworven, ervaringen die dienen worden meegenomen


Terugkoppelen betekent ook delen. Deel de resultaten van het onderzoek met alle betrokken actoren, maar ook met de school in haar geheel. Binnen OS?! koppelen de deelnemende scholen en studenten eveneens terug naar elkaar in een slotevent.

  Video-opnames

In de onderzoekende school rond Blended STEM en motivatie werd er na het doorlopen van het Blended-STEM project ook met de leerlingen teruggeblikt. De resultaten en de vergelijking van de nul-en eindmeting werden ook naar de leerlingen teruggekoppeld.

Referenties

Bron: OS?! 2021-2022

Foto's: https://www.pixabay.com/